Konferencja: Dobra i Mądra Szkoła

„Dobra i mądra szkoła” to seria spotkań z wielkimi osobowościami edukacji w Polsce, których spojrzenie na szkołę jest mądre i zdroworozsądkowe. Promujemy szkołę skoncentrowaną na rozwoju ucznia, na wykorzystywaniu jego potencjału, budowaniu zdrowych relacji i kompetencji społecznych.
Pierwsze spotkanie – 27 października 2018 w Toruniu.
W programie:
11.00 – spotkanie z dyrektor Ewą Radanowicz
Pani Ewa Radanowicz – dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która w 2016r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools i otrzymała tytuł Szkoły z mocą. Jako ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji wspiera szkoły w ich projektach rozwojowych. Jako Edukacyjny Zmieniacz podróżuje po Polsce i NieDaSię zamienia w DaSię. Opracowany przez nią model szkoły, opierający się na tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela min. na tzw. pracowniach tematycznych i stał się dobrą praktyką wdrażaną przez kolejnych nauczycieli, szkoły. Razem z zespołem zainicjowała ogólnopolski projekt Wiosna Edukacji. Pracuje nad stworzeniem modelu QZ 5P, wspierającego szkoły i przedszkola w skutecznej zmianie na rzecz budowania edukacji na miarę potrzeb.
bilety dostępne tutaj:
13.00 – spotkanie z dr Markiem Kaczmarzykiem
Dr Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk i memetyk. Autor podręczników i programów szkolnych. Doktorat z zakresu chronobiologii obronił w 1998 na Uniwersytecie Śląskim. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski). Od 2012 prowadzi Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska, działające w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ. Propagator dydaktyki ewolucyjnej, dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i nauczania.
bilety dostępne tutaj:
Nie może Was tam zabraknąć 👈
Zapraszamy!

REGULAMIN WYDARZENIA „DOBRA i MĄDRA SZKOŁA”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w wydarzeniu „Dobra i Mądra Szkoła”

I.Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników wydarzenia edukacyjnego „Dobra i Mądra Szkołą”, której Organizatorem jest firma 202 Projekt H. Wąż z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 12c; 87-100 Toruń.
 2. 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: firma 202 Projekt H. Wąż z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 12c; 87-100 Toruń.

Uczestnik: osoba fizyczna składająca deklarację uczestnictwa w wydarzeniu przez rejestrację elektroniczną przez portal evenea.pl przy zakupie biletu,

Partner wydarzenia: firmy i instytucje współorganizujące wydarzenie ” Dobra i Mądra Szkoła” widniejące jako partnerzy i sprawujący patronat nad wydarzeniem na stronie akademiai3.org oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu do dnia 27 października 2018 włącznie.

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia edukacyjnego „Dobra i Mądra Szkoła” jest 202 Projekt H. Wąż z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 12c; 87-100 Toruń.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz online an portalu evenea.pl,

„Dobra i Mądra Szkoła”: wydarzenie, mające na celu promowanie idei mądrej i dobrej szkoły oraz edukacji wspierającej rozwój ucznia. Cel ten realizowany jest w formie wykładów i warsztatów prowadzonych przez prelegentów zatrudnionych przez firmę 202 Projekt Hanna Wąż. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 27.10.2018-25.06.2019, w Toruniu.

II.Warunki uczestnictwa

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Powoduje także powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia określonego w portalu, przez który sprzedawane są bilety.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera z dostępnych rodzajów uczestnictwa wykład lub warsztaty, w których chce uczestniczyć.
 6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem przesłania zgłoszenia za pośrednictwem portalu evenea.pl.
 7. Każdy zarejestrowany uczestnik ma zagwarantowany wstęp na wykład lub warsztat zgodnie z wybranym rodzajem uczestnictwa.
 8. Uczestnik przystępując do udziału w wydarzeniu „Dobra i Mądra Szkoła” zobowiązuje się stosować do wymogów obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia, dbałości o mienie należące do właściciela obiektu oraz pokrycia we własnym zakresie wszelkich kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu zniszczonego przez Uczestnika.

 

III. Płatności

 1. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w wydarzeniu „Dobra i Mądra Szkoła”.
 2. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu „Dobra i Mądra Szkoła” za uczestnictwo w pojedynczym wykładzie lub warsztacie określony jest w portalu evenea.pl.
 1. Płatność powinna być wykonana przelewem przez usługi oferowane przez portal evenea.pl.
 2. Terminowe dokonanie płatności wymaganych niniejszym Regulaminem jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu w wydarzeniu „Dobra i Mądra Szkoła”.IV. Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu „Dobra i Mądra Szkoła” przed jego rozpoczęciem. W przypadku dokonania rezygnacji organizator dokona zwrotu wpłaconej kwoty po potrąceniu kosztów związanych z prowizją pobraną przez portal evenea.pl od sprzedaży zakupionego biletu.
 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: akademiai3szkolenia@gmail.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony OrganizatoraV. Ochrona danych osobowych
 1. Administratorzy Danych informują, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający je przed ujawnieniem oraz będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.).
 2. Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesów zapisu, uiszczenia opłat oraz rozliczenia udziału Uczestnika w wydarzeniu, w celu podjęcia działań niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratorów, oraz w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu wydarzenia ” Dobra i Mądra Szkoła”.VI. Postanowienia końcowe
 1. Koszt przejazdu na wydarzenie „Dobra i Mądra Szkoła” Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.08.2018.