Rok Relacji w Toruniu 2020

Bezpłatna Konferencja „Rok Relacji w Toruniu 2020” to bezpłatna konferencja dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, której jesteśmy współorganizatorem.

Wierzymy, że zdrowe relacje w szkole są podstawą wszystkiego. Wszystkiego dobrego.
Nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel-rodzic, dyrektor-nauczyciel, i wreszcie nauczyciel sam ze sobą.

Relacje są ważne choćby dlatego, że to właśnie dziś kształtuje się jutro. Dziś, w dzisiejszej szkole. To szkoła i nauczyciel mają wpływ na kształtowanie się przyszłych lekarzy, prawników, sprzedawców, szefów i podwładnych, i wreszcie…przyszłych rodziców. Zdrowe relacje w zespole szkolnym, klasowym, zdrowe relacje między ludźmi ukształtują pokolenia, dla których zdrowe relacje będą tlenem. Zarażajmy nimi już dziś. Relacje są ważne również z punktu widzenia mózgu. Nigdy dotąd nie wiedzieliśmy o mózgu tak wiele. A cała ta wiedza popiera tylko twierdzenie, że nauka przebiegać powinna w środowisku pełnym radości, twórczości, zaangażowania, współdzielenia i współtworzenia. Więc nawet dla tych, którzy nie ufają temu „gadaniu” o emocjach, relacjach i innych mało wymiernych sprawach, można pokazać suche neurobiologiczne dane, ba! chemiczne wzory czy liczby nawet!

Fachowcy podzielą się z Wami swoją wiedzą, praktyką, badaniami.
Poprowadzą wykłady, warsztaty, porozmawiają.

Rejestracja na wydarzenie „Rok Relacji w Toruniu 2020” oznacza akceptację poniższego regulaminu wydarzenia.

REGULAMIN WYDARZENIA „Rok Relacji w Toruniu 2020”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w wydarzeniu „Rok Relacji w Toruniu 2020”

I.Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników wydarzenia edukacyjnego „Rok Relacji w Toruniu 2020”, której Organizatorem są: Akademia i3, Dobra i Mądra Szkoła, Edukator Pozytywnej Dyscypliny Magda Ostrowska, Centrum Organizacji Szkoleń w Toruniu, Rok Kobiet, Aakademia Change, Trener Rozwoju Kompetencji Katarzyna Zajączkowska, szkolaliderow.org.
 1. 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: j.w.

Uczestnik: osoba fizyczna składająca deklarację uczestnictwa w wydarzeniu przez rejestrację elektroniczną przez portal konfeo.com przy zakupie biletu,

Partner wydarzenia: firmy i instytucje współorganizujące wydarzenie „Rok Relacji w Toruniu 2020” widniejące jako partnerzy i sprawujący patronat nad wydarzeniem „Rok Relacji w Toruniu 2020” na stronie wydarzenia na portalu Facebook i w publikacjach dotyczących wydarzenia od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu do dnia 1 lutego 2020 włącznie.

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia edukacyjnego „Rok Relacji w Toruniu 2020” jest Centrum Organizacji Szkoleń Dorota Jakubczak ul. Szosa Lubicka 16/2, 87-100 Toruń NIP 879-221-00-12, reprezentowaną przez: Dorotę Jakubczak

Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz online an portalu konfeo.com,

„Rok Relacji w Toruniu 2020”: wydarzenie, mające na celu promowanie idei mądrej i dobrej szkoły oraz edukacji wspierającej rozwój ucznia. Cel ten realizowany jest w formie wykładów i warsztatów prowadzonych przez prelegentów pracujących bezpłatnie przy realizacji wydarzenia „Rok Relacji w Toruniu 2020”.

II.Warunki uczestnictwa

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia określonego w portalu, przez który prowadzona jest rejestracja.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera z dostępnych rodzajów uczestnictwa wykład lub warsztaty, w których chce uczestniczyć.
 6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem przesłania zgłoszenia za pośrednictwem portalu konfeo.com.
 7. Każdy zarejestrowany uczestnik ma zagwarantowany wstęp na wykład lub warsztat zgodnie z wybranym rodzajem uczestnictwa.
 8. Uczestnik przystępując do udziału w wydarzeniu „Rok Relacji w Toruniu 2020” zobowiązuje się stosować do wymogów obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia, dbałości o mienie należące do właściciela obiektu oraz pokrycia we własnym zakresie wszelkich kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu zniszczonego przez Uczestnika.

III. Płatności

 1. Rejestrujący nie jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w wydarzeniu „Rok Relacji w Toruniu 2020”, ponieważ wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu „Rok Relacji w Toruniu 2020” przed jego rozpoczęciem.
 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: rokrelacji.torun.2020@gmail.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorzy Danych informują, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający je przed ujawnieniem oraz będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.).
 2. Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesów zapisu, uiszczenia opłat oraz rozliczenia udziału Uczestnika w wydarzeniu, w celu podjęcia działań niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratorów, oraz w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu wydarzenia „Rok Relacji w Toruniu 2020”

.VI. Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na wydarzenie oraz koszt lunchu  „Rok Relacji w Toruniu 2020” Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2020