Toruń 09.03.2019

Dzień Roku Relacji w Toruniu to bezpłatna konferencja dla nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, której jesteśmy współorganizatorem.

Wierzymy, że zdrowe relacje w szkole są podstawą wszystkiego. Wszystkiego dobrego.
Nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń, nauczyciel-rodzic, dyrektor-nauczyciel, i wreszcie nauczyciel sam ze sobą.

Relacje są ważne choćby dlatego, że to właśnie dziś kształtuje się jutro. Dziś, w dzisiejszej szkole. To szkoła i nauczyciel mają wpływ na kształtowanie się przyszłych lekarzy, prawników, sprzedawców, szefów i podwładnych, i wreszcie…przyszłych rodziców. Zdrowe relacje w zespole szkolnym, klasowym, zdrowe relacje między ludźmi ukształtują pokolenia, dla których zdrowe relacje będą tlenem. Zarażajmy nimi już dziś. Relacje są ważne również z punktu widzenia mózgu. Nigdy dotąd nie wiedzieliśmy o mózgu tak wiele. A cała ta wiedza popiera tylko twierdzenie, że nauka przebiegać powinna w środowisku pełnym radości, twórczości, zaangażowania, współdzielenia i współtworzenia. Więc nawet dla tych, którzy nie ufają temu „gadaniu” o emocjach, relacjach i innych mało wymiernych sprawach, można pokazać suche neurobiologiczne dane, ba! chemiczne wzory czy liczby nawet!

Fachowcy podzielą się z Wami swoją wiedzą, praktyką, badaniami.
Poprowadzą wykłady, warsztaty, porozmawiają.

Wybierz, to czego chcesz z linków poniżej, ale UWAGA – niektóre odbywają się jednocześnie!!!

PROGRAM KONFERENCJI – KLIKNIJ TU, BY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Rejestracja na wydarzenie „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU” oznacza akceptację poniższego regulaminu wydarzenia.

 

REGULAMIN WYDARZENIA „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU”

REGULAMIN UCZESTNICTWA

w wydarzeniu „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU”

I.Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników wydarzenia edukacyjnego „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU”, której Organizatorem jest firma 202 Projekt H. Wąż z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 12c; 87-100 Toruń.
 2. 2. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Organizator: firma 202 Projekt H. Wąż z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 12c; 87-100 Toruń.

Uczestnik: osoba fizyczna składająca deklarację uczestnictwa w wydarzeniu przez rejestrację elektroniczną przez portal konfeo.com przy zakupie biletu,

Partner wydarzenia: firmy i instytucje współorganizujące wydarzenie „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU” widniejące jako partnerzy i sprawujący patronat nad wydarzeniem na stronie akademiai3.org oraz na stronie wydarzenia na portalu Facebook od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu do dnia 9 marca 2019 włącznie.

Administratorem danych osobowych Uczestników wydarzenia edukacyjnego „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU” jest 202 Projekt H. Wąż z siedzibą przy ul. Ligi Polskiej 12c; 87-100 Toruń.

Potwierdzenie udziału: komunikat wysłany przez Organizatora wydarzenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez formularz online an portalu konfeo.com,

„DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU”: wydarzenie, mające na celu promowanie idei mądrej i dobrej szkoły oraz edukacji wspierającej rozwój ucznia. Cel ten realizowany jest w formie wykładów i warsztatów prowadzonych przez prelegentów zatrudnionych przez firmę 202 Projekt Hanna Wąż. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 9 marca 2019, w Toruniu.

II.Warunki uczestnictwa

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnik zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do dnia określonego w portalu, przez który prowadzona jest rejestracja.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 5. Uczestnik poprzez formularz rejestracji wybiera z dostępnych rodzajów uczestnictwa wykład lub warsztaty, w których chce uczestniczyć.
 6. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem przesłania zgłoszenia za pośrednictwem portalu konfeo.com.
 7. Każdy zarejestrowany uczestnik ma zagwarantowany wstęp na wykład lub warsztat zgodnie z wybranym rodzajem uczestnictwa.
 8. Uczestnik przystępując do udziału w wydarzeniu „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU” zobowiązuje się stosować do wymogów obowiązujących w budynku, gdzie odbywają się zajęcia, dbałości o mienie należące do właściciela obiektu oraz pokrycia we własnym zakresie wszelkich kosztów związanych z naprawą lub wymianą sprzętu zniszczonego przez Uczestnika.

 

III. Płatności

 1. Rejestrujący nie jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w wydarzeniu „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU”, ponieważ wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w wydarzeniu „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU” przed jego rozpoczęciem.
 2. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: akademiai3szkolenia@gmail.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora

V. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorzy Danych informują, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający je przed ujawnieniem oraz będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922.).
 2. Administratorzy Danych Osobowych oświadczają, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu prawidłowej obsługi procesów zapisu, uiszczenia opłat oraz rozliczenia udziału Uczestnika w wydarzeniu, w celu podjęcia działań niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratorów, oraz w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych po zakończeniu wydarzenia „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU”

.VI. Postanowienia końcowe

 1. Koszt przejazdu na wydarzenie oraz koszt lunchu  „DZIEŃ ROKU RELACJI W TORUNIU” Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019